خورشید آنلاین
من باقیمانده ی خدا در زمین او و انتقام گیرنده ی از دشمنان او هستم ...

بشقاب پرنده

این پدیده ها به نامهای گوناگون نامیده شده اند : بشقاب پرنده، آتشگوی الکتریکی، آذرخش یا صاعقه گلوله ای، شخانه زمینی، و نور زلزله. معمولاً هنگامی به این پدیده ها بشقاب پرنده اطلاق می شود که هیچ یک از دیگر نامها را به هر دلیلی نتوان بر آن پدیده اطلاق کرد. این پدیده ها را می توان، بسته به محل و منشأ آنها، به سه دسته تقسیم کرد :

الف) پدیده های با منشأ خارج از جو و درون منظومه شمسی

1. سیاره زهره - وضعیت سیاره نورانی زهره و نزدیکی موقعیتش به افق به گونه ای است که اگر با شرایط جوی خاصی، مانند ابرآلودگی، همراه شود شبیه به یک شیئی نورانی خمیده کشیده می شود. یک یا دو مورد رؤیتهای اخیر مشخصاً سیاره زهره بوده است.

2. قطعات ماهواره ها - که به هنگام ورود به جو در ارتفاعهای گوناگون می سوزند و گاهی هم به سطح زمین می رسند. درخشش این قطعات هم گاهی اَنونا خوانده می شود.

3. شخانه ها یا آسمان سنگها - نادر دیده می شوند. اما چون سوزان به سطح زمین می رسند ناظر عامی ممکن است آن را اَنونا بداند.

4. بادها و فعالیتهای خورشیدی - روی بارالکتریکی و رسانش الکتریکی جو تأثیر می گذارند. این تأثیرگذاری اگر با شرایط مناسب جوی همراه باشد می تواند پدیده های نورانی ایجاد کند. این نوع پدیده ها کمتر مطالعه شده است.

ب) پدیده های با منشأ درون جو

جو و پدیده های مرتبط با آن چون از معادلات غیر خطی تبعیت می کند بسیار پیچیده است و پدیده های نامنتظر در آن پیدا می شود. یک نوع پدیده غیر خطی غیر عادی حرکت یک قله موج تکین روی سطح آب دریاها است که مانند یک گلوله حرکت می کند و در تاریخ اولین مشاهده این پدیده بیش از یک قرن می گذرد. امروزه مفهوم عام این پدیده در فیزیک سولیتون نامیده می شود. چند نوع پدیده از این دسته تا کنون ذکر شده است :

5. شخانه زمینی - شخانه ها یا آسمان سنگها منشأ برون-زمینی دارند، اما مشاهده شده است که اشیاء نورانی با سرعت زیاد همراه با نور و گرما به ساختمانهایی برخورد کرده است آن را خراب کرده است، مانند برخورد یک اَنونا در زمستان سال گذشته در بابل. این یک پدیده الکترومغناطیسی در جو است، که از نوع فرایندهای خود-سازمان یافته (self-organization)  در جو است. در اثر این فرایند شکلی گلوله مانند به قطر سانتی متر تا متر تشکیل می شود، که بسته به شرایط موجود در جو حرکت می کند و نور به رنگهای مختلف تابش می کند.

6. آذرخش گلوله ای - که شاید بتوان آنرا صاعقه گلوله ای نیز نامید در اثر تخلیه الکتریکی ابرها می تواند به وجود بیاید، گر چه مطالعه قطعی آنها در انتظار انجام است.

ج) پدیده های با منشأ درون پوسته زمین

7. نور زلزله - فیزیکدانان و زمین شناسان در دو سال اخیر منشأ پدیده ای را که معمولاً نور زلزله نامیده می شد کشف کرده اند. به هنگام فعال شدن پوسته زمین، که معمولاً زلزله نتیجه مشهود آن برای ساکنان روی زمین است، ناهنجاریهایی در میدان مغناطیسی اطراف گسلها به وجود می آید. همزمان با این ناهنجاریهای مغناطیسی یونها در محیط اطراف به وجود می آیند. به دام افتادن این یونها در میدان مغناطیسی محل گسل حرکت منظمی از سمت میدان مغناطیسی قوی به ضعیف همراه با تابش در طول موجهای مختلف ایجاد می کند. این حرکت بسیاری از مواقع نوسانی است، مانند صفحه ای نورانی که حرکتی نوسانی انجام می دهد. مشابه این پدیده در آزمایشگاه آینه پلاسما نامیده می شود. حرکت این یونها ممکن است در راستای گسل یا محور عمود بر آن باشد. مردم این پدیده را اَنونا تلقی می کنند.

رضا منصوری
رئیس انجمن فیزیک ایران
نوشته شده در تاریخ ۱۳٩٠/٥/۱۳ توسط محسن شفیع زاده
طبقه بندی:  
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Blog Skin