کیش مهر

همی گویم و گفته‌ام بارها / بود کیش من مهر دلدارها
پرستش به مستی‌ست در کیش مهر/ برونند زین جرگه هشیارها

به شادی و آسایش و خواب و خور/ ندارند کاری دل‌افگارها

بجز اشک چشم و بجز داغ دل/ نباشد به دست گرفتارها

کشیدند در کوی دلدادگان/ میان دل و کام دیوارها

چه فرهادها مرده در کوه‌ها/ چه حلاج‌ها رفته بر دارها

چه دارد جهان جز دل و مهر یار/ مگر توده‌هایی ز پندارها

ولی رادمردان و وارستگان/ نیازند هرگز به مردارها

مهین مهرورزان که آزاده‌اند/ بریدند از دام جان تارها

به خون خود آغشته و رسته‌اند/ چه گل‌های رنگین به جوبارها

بهاران که شاباش ریزد سپهر/ به دامان گلشن ز رگبارها

کشد رخت سبزه به هامون و دشت/ زند بارگه گل به گلزارها

نگارش دهد گلبن جویبار/ در آیینهٔ آب رخسارها

رود شاخ گل دربر نیلوفر/ برقصد به صد ناز گلنارها

درد پردهٔ غنچه را باد بام/ هزار آورد نغز گفتارها

به آوای نای و به آهنگ چنگ/ خروشد ز سرو و سمن تارها

به یاد خم ابروی گلرخان/ بکش جام در بزم می‌خوارها

گره را ز راز جهان باز کن/ که آسان کند باده دشوارها

جز افسون و افسانه نبود جهان/ که بسته است چشم خشایارها

به اندوه آینده خود را مباز/ که آینده خوابی‌ست چون پارها

فریب جهان را مخور زینهار/ که در پای این گل بود خارها

پیاپی بکش جام و سرگرم باش/ بهل گر بگیرند بیکارها

/ 1 نظر / 8 بازدید

درود بر روح علامه طباطبایی